Katı Yakıt (Kömür ve Odun) Satın Alınacaktır

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi:14
Yasal Kapsam:13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet:2. adım 1.245.628,00 - 2.491.384,00
Ortak Alım:Hayır
Sınır Değer:Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale:Evet

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

165 ton portakal kömür 25 ton karpuz kömür 40 ton fındık kömür ve 4,5 ton yakacak odun mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/659763
1-İdarenin
a) Adı:RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:MÜFTÜ MAHALLESI MENDERES BULVARI NO:284 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası:4642130374-6937 - 4642130374
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı:165 ton portakal kömür 25 ton karpuz kömür 40 ton fındık kömür ve 4,5 ton yakacak odun
b) Niteliği, türü ve miktarı:2024-2025 Yılı Rize İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Teşkilatı 165 ton portakal kömür 40 ton fındık kömür 25 ton karpuz kömür olmak üzere toplam 230 ton kömür ve 4,5 ton yakacak odun mal alım ihalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İkizdere İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası 40 ton Portakal Kömür, Kalkandere İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası 45 ton Portakal Kömür, Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 40 ton Portakal Kömür ve 3 ton Yakacak Odun, Çamlıhemşin İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası 40 ton Portakal Kömür, Çayeli İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 25 ton Karpuz Kömür 1, 5 ton Yakacak Odun, Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 40 ton Fındık Kömür
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakiben 15 gün içinde belirtilen yerlere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:10.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU 4. KAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035923